Pozorne si prečítajte znenie VOP

1. ZMLUVNÉ STRANY

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.manzetky.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

1.1 Predávajúcim je: Simona Hlaváčová, Hospodárska 45, 917 01, Trnava. IČO 51 013 576, DIČ 1085822760. Tel. 0904 849 122, e-mail: simona@manzetky.sk. Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava pod č. 250 – 39677.

1. 2 Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Objednávateľ musí v objednávke presne a pravdivo uviesť adresu doručenia a ostatné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného, zaplateného výrobku od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.manzetky.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky. Kúpna zmluva medzi predajcom a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajcu.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.

e-shop www.manzetky.sk je internetový obchod bez kamennej predajne.

2. CENY VÝROBKOV
Všetky ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH. Ceny výrobkov sa môžu meniť, na základe zmeny cien dodávateľov, nákupných podmienok, dostupnosti materiálu a iných faktorov.

3. OBJEDNANIE VÝROBKU
Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že zmluvou uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku sa rozumie zmluva, pri ktorej nedošlo k osobnému kontaktu, alebo jednaniu zmluvných strán pri, alebo v súvislosti s jej uzatváraním. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj výrobku predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie, ktoré je realizované odoslaním elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia výrobku a jeho počet), cena za výrobok a prepravu, a spôsob doručenia.

4. OBJEDNÁVKA
Objednávateľ si vyberie požadovaný výrobok v sekcii, v ktorej sa tento výrobok nachádza. V položke výrobku sa nachádza cena výrobku, názov a kód. V objednávkovom liste objednávateľ vyplní všetky potrebné údaje a môže doplniť aj svoje poznámky. Je nutné, aby kupujúci uviedol v objednávkovom formulári presnú a správnu adresu pre doručenie tovaru a e-mailovú adresu.

5. DODACIA LEHOTA
Ak je nákupcom vybraný výrobok k dispozícii na sklade, bude vyexpedovaný v rámci SR do 2 pracovných dní od prijatia objednávky, resp. prijatia platby na účet. V prípade, že výrobok nie je na sklade, resp. objednávky tovaru zo sekcie tovaru „Na objednávku“ bude nákupca o lehote dodania bližšie informovaný. Dodacia lehota je cca 4 týždne. Predajca si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto bude okamžite informovať nákupcu. Ak bude lehota dodania pre nákupcu neprijateľná, môže od objednávky odstúpiť.

6. ODBER A PREPRAVA
6.1 Poplatky za poštovné a balné
Slovenská pošta – doporučená zásielka I. tr. na území SR za poštovné a balné vo výške 3.- € (zmena platná od 16.12.2016)
Slovenská pošta – dobierka I. tr. na území SR za poštovné a balné vo výške 4.- € (zmena platná od 16.12.2016)
Slovenská pošta – dobierka I. tr. na území ČR za poštovné a balné vo výške 5.- € (zmena platná od 15.09.2017)
Kuriérska služba – dobierka v rámci SR za poštovné a balné vo výške 6.- € (zmena platná od 16.12.2016) Momentálne je táto možnoať pozastavená.
Platba prevodom na účet a osobné vyzdvihnutie na odbernom mieste za poštovné a balné vo výške 1,00- € (zmena platná od 15.09.2017)
Pri objednávke nad 35.- € poštovné za zásielky odoslané Slovenskou poštou doporučene neúčtujeme.
Pri objednávke nad 100.- € poskytujeme zľavu na nákup 8%.

6.2 Preberanie zásielky – Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný výrobok a zaplatiť za objednaný výrobok dojednanú cenu. Objednávateľ je povinný si pri preberaní výrobku výrobok skontrolovať, či nie je poškodený alebo nekompletný, alebo nedošlo k zámene. Poškodený alebo nekompletný výrobok je potrebné vyznačiť u prepravcu, a urýchlene kontaktovať predajcu. Ak nákupca zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba výrobok, alebo je iný, ako si objednal, musí uplatniť reklamáciu do dvoch pracovných dní od prevzatia dodávky, inak sa dodávka považuje za kompletnú a bezchybnú. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania zásielky, zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY
Za objednané výrobky cez e-shop www.manzetky.sk môže byť platba vykonaná spôsobom dobierky, teda zaplatenim hotovosti doručovateľovi pri prevzatí zásielky, alebo prevodným príkazom na účet predajcu.

Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. (Pri platbe prevodným príkazom v prospech účtu predajcu objednávateľ zadá variabilný symbol na základe potvrdenia objednávky predajcom.) – MOMENTÁLNE JE DOČASNE MOŽNOSŤ PLATBY CEZ PLATOBNÚ BRÁNU 24pay POZASTAVENÁ

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Objednávateľ má právo na vrátenie tovaru pri zakúpení tovaru prostredníctvom internetu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia, alebo ak predávajúci nedodržal vopred dohodnuté podmienky. Ak sa rozhodnete v uvedenej lehote odstúpiť od zmluvy, postupujte nasledovne: Kontaktujte nás e-mailom, že žiadate odstúpiť od zmluvy a výrobok vrátiť. Výrobok nám zašlite späť na našu adresu ako doporučený, poistený list/balík za nasledovných podmienok: Zašlite nám poštou poistený výrobok späť do sídla firmy, kde posúdime stav vráteného výrobku. Vrátený výrobok musí byť v pôvodnom stave, nepoužívaný, kompletný, originál zabalený. Pri vrátení výrobku je nutné uviesť informáciu o Vašom čísle účtu a dátum nákupu. VRÁTENÝ VÝROBOK NÁM NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU, NEBUDE VYZDVIHNUTÁ. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

9. ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIA
Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí výrobku (zaplatení) si dôkladne uschovajte. V prípade, že výrobok, ktorý kupujúci obdržal, je akokoľvek poškodený, kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať predajcu. Všetky prípadné reklamácie budú posúdené a vybavené individuálne.

10. REKLAMAČNÝ PORIADOK
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. Záručná doba začína plynúť momentom prevzatia tovaru. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva (napr. originálneho balenia), kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo ako doporučený list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy, prepätím, napr. pri údere blesku, používaním tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, mechanickým poškodením (roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar), tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. V prípade, že ide o neoprávnenú reklamáciu náklady na spiatočnú dopravu hradí nákupca, pričom je predajca pri opakovaných neoprávnených reklamáciách oprávnený nákupcovi účtovať 10 € za neoprávnenú reklamáciu.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.
Reklamácie sa vybavujú: mailom (e-maily zasielajte na adresu: simona@manzetky.sk) poštou (listy zasielajte na adresu uvedenú v sekcii „Kontakt“)

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)
V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej, či mailovej adresy (uvedené v sekcii „Kontakt“).
Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu:
uvedenom v registračnom formulári,
uvedenom v objednávkovom formulári
uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese: http://www.manzetky.sk/reklamacny-formular
V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť: Simona Hlaváčová, Hospodárska 45, 917 01, Trnava IČO: 51013576 oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely:
registrácie užívateľov
vedenia databázy registrovaných užívateľov,
spracovania objednávok,
informovania užívateľov o stave objednávok,
vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.
V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na adrese: manzetky@manzetky.sk
Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu v internetovom obchode, ak nebola za posledných 12 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka z vašej strany.
Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta, a.s.; Autoreal TT, s.r.o., Bratislavská 68, 917 01, Trnava (Bude poskytnuté výlučne Vaše meno a priezvisko pre účely osobného odberu.)

V prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom), si vyhradzujeme právo ustúpiť od záruky bezpečnosti. Vyššie uvedené pravidlá používania osobných údajov neplatia len v tejto situácii.

13. ZĽAVY A AKCIE
Pri sezónnych zľavách a akciách je potrebné sa riadiť obchodnými podmienkami.

Aktuálna akcia: „Jesenné manžetkové upratovanie elegantných manžetiek“ znamená: ak zákaznik zakúpi 2 páry z kategórie „Elegantné & basic“ manžetové gombíky – druhý lacnejší mu bude fakturovaný so zľavou 25%.
Ak zakúpi 3 páry výhradne z kategórie „Elegantné & basic“ manžetové gombíky – druhý pár bude fakturovaný so zľavou 25% a tretí pár (najlacnejší) so zľavou 50%.
Ak zakúpi 4 páry výhradne z kategórie „Elegantné & basic“ manžetové gombíky – druhý pár bude fakturovaný so zľavou 25% a tretí pár (lacnejší) so zľavou 50%, štvrtý pár bude fakturovaný so zľavou 75%.
Táto zľava je limitovaná pre kúpu 4 párov.
AK zákazník zakúpi 5 párov a viac, a to výhradne z kategórie „Elegantné & basic“ manžetové gombíky – akcia sa ráta od znovu. Piaty pár za 100%, šiesty pár za 75%, siedmy pár za 50% a osmy pár za 75%.
Táto istá logika sa použije aj pri nákupe 10 párov výhradne z kategórie „Elegantné & basic“ manžetové gombíky a viac.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť. Tieto špecifické obchodné podmienky internetového obchodu www.manzetky.sk nadobúdajú platnosť dňa 05.01.2010